نمایشگاه های ایوو

صنعت نمایشگاه ایوو در سال ۱۹۹۵ پس از ۱۴ سال توسعه آغاز شد، ایوو تبدیل به یک نمایشگاه منطقه ای در حال ظهور است که نفوذ خاصی در داخل و خارج از کشور دارد، به طور مداوم جذب بازرگانان جهانی به دنبال فرصت های تجاری، ترویج رشد مداوم اقتصاد اجتماعی است.

بر طبق آمار اعلام شده ۱۵۸ فعالیت نمایشگاهی در ایوو در سال ۲۰۱۲ برگزار شد و ۱۵ مورد از ۲۰۱۲ را افزایش داده ؛ تعداد بوتیک ۳۰۲۲۲، به ترتیب ۴.۴۳٪ بود؛ گردش مالی ۳۴.۷۱۳ میلیارد یوان، افزایش ۶.۰۸٪ بود. در میان آنها، ۱۵ نمایشگاه بزرگ در نمایشگاه که بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع است، ۱۵.۳۸ درصد افزایش یافته است، نمایشگاه بیشتر به سطح حرفه ای ارتقا می یابد.

Yiwuexhibitions