فردا، جلسه شورای عالی کار با دستور کار ترمیم مزد ۹۷

براساس اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، فردا دوشنبه جلسه شورای عالی کار

با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران برگزار خواهد شد.

دستور کار ترمیم مزد ۹۷

پس از اعتراض متعدد جامعه کارگری مبنی بر تعلل وزارت کار در برگزاری جلسه ترمیم مزد در شورای

عالی کار زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار تعیین شد. اسماعیلی ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و

جبران خدمت وزارت کار از تشکیل دومین کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش

قدرت خرید کارگران در روز دوشنبه هفته جاری خبرداد. وی گفت:حسب دستور روز شنبه معاون

روابط کار وزیر کار، دومین نشست کارگروه مزد برای بررسی این راهکارها طی هماهنگی با نمایندگان

کارفرمایی و کارگری دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

دستور کار ترمیم مزد ۹۷

نشست قبلی کارگروه مزد با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد اما در هفته جاری دومین نشست

این کارگروه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود. دلیل برگزاری این جلسه ترمیم

مزد 97 کارگران بود که بعد از برگزاری این جلسه و بررسی شیوه و راهکارهای افزایش سطح معیشت

کارگران در سال 97 در هفته جاری به شورای عالی کار ارجاع خواهد شد. نماینده کارگران در شورای عالی

کار با بیان این که در دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار 3.3 نفری دومیلیون و

670 هزار تومان تعیین شده بود گفت: این رقم با گرانی‌های اخیر به 4 میلیون و 85 هزار تومان رسیده است.

دستور کار ترمیم مزد ۹۷

منبع خبری