ممنوعیت صادرات چند قلم کالا از سوی گمرک ایران

مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات

چند قلم کالا و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تیشو را ابلاغ کرد.

ممنوعیت صادرات چند قلم کالا

در نامه علی اکبر شامانی آمده است:

پیرو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره 696451/ 97/ 191 مورخ

12/ 06/ 97، به پیوست تصویر نامه شماره 158527/ 60 مورخ 15/ 6/ 97 وزیر صنعت، معدن و تجارت 

ارسال و اعلام می‌گردد: صادرات اقلام مندرج در فهرست پیوست نامه اشاره شده

(با کدهای طبقه بندی مذکور در آن فهرست) ممنوع میباشد. لیکن صادرات اقلام مذکور از محل

مواد اولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه های مربوطه

(از جمله بخشنامه شماره 724977/ 97/ 203 مورخ 19/ 06/ 97) امکانپذیر می‌باشد.

بدیهی است با عنایت به مفاد نامه صدر الاشاره، صادرات کالاهای مذکور، حتی در صورتی‌که

تحت کدهای طبقه بندی دیگری نیز اظهار گردد مشمول مفاد این بخشنامه خواهد بود.

ممنوعیت صادرات چند قلم کالا

کالای ممنوعه صادرات

ضمناً پیرو بخشنامه شماره 613737/ 97/ 175 مورخ 24/ 05/ 97 اعلام می‌دارد:

صادرات انواع کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تیشو (پس از تعیین دقیق کد طبقه‌بندی آنها)

با رعایت مفاد کلیه بخشنامه‌های مربوطه (از جمله بخشنامه محرمانه شماره 9450/ 105/ 912/ 5/ 71/ م

مورخ 30/ 4/ 97 از فهرست ممنوعیت صادرات خارج می شود. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم،

مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.

ممنوعیت صادرات چند قلم کالا

منبع خبری