صنعت نمایشگاه ایوو در سال 1995 پس از 14 سال توسعه آغاز شد ،

یوو یا ایوو تبدیل به یک نمایشگاه منطقه ای در حال ظهور است که نفوذ خاصی در داخل و خارج از کشور دارد،

به طور مداوم جذب بازرگانان جهانی به دنبال فرصت های تجاری، ترویج رشد مداوم اقتصاد اجتماعی است.

بر طبق آمار، 158 فعالیت نمایشگاهی در ییو در سال 2012 برگزار شد که تعداد 30222 غرفه و به گردش مالی 34.713 میلیارد یوان،

و در سال های کنونی 15.38 درصد افزایش یافته است ، نمایشگاه بیشتر به سطح حرفه ای ارتقا یافته اند .