روبات های پیشخدمت در کشور چین | Waitress robots in China

Waitress robots in China روبات های پیشخدمت در کشور چین آیا روبات های پیش خدمت می توانند کمبود نیروی کار در چین را جبران کنند؟ Bao Xiangyi دو سال پیش مدرسه ی خود را ترک کرد و مدت 6 ماه در یک رستوران به عنوان پیش خدمت کار کرد. به گفته ی او کار در