ارتش سفالین | Pottery Army

Pottery Army ارتش سفالین در دهه ی 1970 مهمترین یافته ی باستان شناسی در چین،ارتش تراکوتا(لشکر سفالین)بود؛ که شامل بیش از سه گودال بزرگ زیرزمینی(ساخته شده برای محافظت از مقبره امپراطور اول)وبیش از 8000 جنگجو،حدود 520 اسب و بیش از 100 ارابه همراه با بسیاری دیگر از شخصیت های غیر نظامی دیگر است که قدمت