سویای جدید در چین | New soybean in China

New soybean in China سویای جدید در چین سویای جدید که به تازگی در کشور چین فرآوری شده است می تواند این کشور را در زمینه ی سویا متکی به خود کند. نام این گیاه Henong-71 می باشد که می تواند کاهش واردات سویا از دیگر کشورها را جبران کند. گونه ی ترکیبی جدید از