محدودیت سرویس های اینترنتی در چین

محدودیت سرویس های اینترنتی در چین Restrictions on Some Internet Services in China سانسور اینترنت بر انتشار و مشاهده مطلب در جمهوری خلق چین تاثیر می گذارد. در سال 2019 بیش از شصت محدودیت توسط دولت چین ایجاد شده و توسط شرکت ها و سازمان های دولتی اجرا شده است. این موضوع را در نظر