رشد اقتصاد چین در سه ماه | China’s economic growth

رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم با 6.7٪ پایدار است . کشش ساختاری مداوم به این معنی است که اقتصاد دوباره شروع به کند شدن خواهد کرد . تولید ناخالص داخلی بین ماه های ژوئیه و سپتامبر 6.7 درصد افزایش یافت و این را در مسیر رشد رسمی 6.5 تا 7 درصد قرار داد