دریافت ویزای اقامتی کشور چین

Obtaining a Resident Visa in China دریافت ویزای اقامتی کشور چین بازدیدکنندگان اکثر کشورها برای سفر به کشور چین نیاز به اخذ ویزا دارند. در واقع مهم ترین بخش در سفر به هر کشوری از جمله چین،اقدام و دریافت ویزای آن کشور می باشد؛ زیرا که بدون ویزا،مجاز نخواهید بودداخل مرز کشور شوید. اگر قصد