نمایشگاه آسه آن در جنوب چین

نمایشگاه آسه آن در جنوب چین china-Asean Exoro Southe xpro شانزدهمین نمایشگاه بین المللی چین-آسه آن،روز شنبه در نانینگ،پایتخت منطقه جنوبی چین گوانگزی ژوانگ آغاز شد. این نمایشگاه،تجارت و سرمایه گذاری را بین چین،انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) و سایر کشورها برجسته کرد. موضوع نمایشگاه امسال ساخت کمربند و جاده بوده است؛ که