آلودگی در چین | pollution in China

pollution in China آلودگی در چین آلودگی در چین،به مشکل جدی ای،به خصوص برای شهروندان و گردشگرانی که مشکلات تنفسی و قلبی دارند؛تبدیل شده است پیشنهاد می کنیم اگر که نسبت به هوا حساس هستید،سعی کنید از ماسک در فضاهای باز استفاده کنید. اگر معده تان حساس است می توانید بطری آب به همراه خود