پایین ترین سطح ارز چین | China’s lowest currency

China's lowest currency پایین ترین سطح ارز چین ارز چین(یوآن) در پایین ترین سطح خود در طی یک دهه ی گذشته است. چند روز پس از اینکه چین اجازه داد نرخ قابل توجه از دلار تضعیف شود،یوان چین در یك دهه گذشته به پایین ترین سطح خود سقوط كرد. ارز ضعیف تر(یوآن) باید به چین