چین یوان را هدف گرفته است | China has targeted the yuan

با وجود آشفتگی های جنگ تجاری ایالات متحده ، چین یوان را هدف گرفته است . معاون رئیس بانک مرکزی پان گونگشنگ می گوید : پکن همچنان در یک دوره سیاست عادی پولی قرار خواهد گرفت و حمایت از مشاغل کوچکتر را افزایش می دهد . تحلیلگران می گویند انتظار می رود ارز چینی برای