کثیف ترین دریاچه ی چین | The dirtiest lake in China

The dirtiest lake in China کثیف ترین دریاچه ی چین دانشمندان چینی راهی برای جلوگیری از مسمومیت از طریق جلبک ها در کثیف ترین دریاچه ی آب شیرین چین پیدا کرده اند. دریاچه چائو (Chao) از نظر کیفیت آب، در رتبه ی پایینی قرار دارد. دانشمندان ویروسی را کشف کرده اند که می تواند برای