کلیسای جامع قلب | Sacred Heart Cathedral

Sacred Heart Cathedral کلیسای جامع قلب ساعت بازدید: از ساعت 8:00صبح تا 17:00 عصر هزینه ی ورودی: رایگان کلیسای قلب مقدس در شهر گوانگجو،که به نام های کلیسای قلب مقدس مسیح یا کلیسای کاتولیک شیشی نیز شناخته می شود،عنوان "نوتردام شرق آسیا" را به خود اختصاص داده است. این کلیسا به همراه کلیسای کاتولیک رومی