ممنوعیت پلاستیک یکبار مصرف در چین | Single-use plastic

ممنوعیت پلاستیک یکبار مصرف در چین و موارد دیگر : چین یکی از بزرگترین کاربران پلاستیک در جهان است که از یک برنامه بزرگ برای کاهش پلاستیک های یکبار مصرف در سراسر کشور پرده برداشته است. پلاستیک های غیر قابل تخریب در شهرهای بزرگ تا پایان سال 2020 و در همه شهرها تا سال 2022