contact-ways
استفاده از آدرس دفاتر کشور چین شبکه تجارت ایران مستلزم هنماهنگی با دفتر ایران و دریافت کد مشتری می باشد
در غیر این صورت شبکه تجارت ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال محمولات دریافتی شما ندارد 

گفتگو از طریق WeChat (دفتر چین )

qrcode