نحوه ایجاد یک کانال عمده فروشی | Wholesale channel

نحوه ایجاد یک کانال عمده فروشی تصور کنید که می توانید به جای پیدا کردن مشتری و نگرانی در مورد فروش بیشتر تلاش خود را بر روی طراحی محصول و نوآوری زیباسازی نام تجاری یا عملکرد ساده تر متمرکز کنید. برای برخی از کارآفرینان این امور طبیعی تر از بازاریابی است که می تواند پایداری