ابعاد کانتینر های استاندارد و ظرفیت های آنها

ابعاد و ظرفیت انواع کانتینر ها ابعاد کانتینر ها یا همان (ظرف کالا ها) بیشتر به سه نوع پر طرفدار تقسیم میشوند . که در زیر همین پس برای شما شرح دادیم .  حمل و نقل بخش های دریایی در حال تحول هستند. از دیجیتال سازی گرفته تا قوانین سختگیرانه حفاظت از محیط زیست و