زندگی سخت در شهر ووهان چین | coronavirus

زندگی سخت در شهر ووهان چین به دلیل ویروس کرونا : در ماه گذشته شیوع مرگبار از تاج ویروس جدید در این شهر با 11 میلیون نفر ظاهر شد که در طی چند هفته ویروس نه نفر را کشته و صدها نفر را بیمار کرده و تا آنجا که در ایالات متحده شیوع یافته است.