نحوه فروش بیشتر (فصل دوم) | How to Sell More

نحوه فروش بیشتر (فصل دوم) (فصل دوم) : برنامه ریزی رویکرد شما 1. از بازخورد مشتری استفاده کنید : بازخورد شما از مشتریان موجود می تواند هنگام ارزیابی چشم انداز شما و توسعه نتایج فروش جدید بسیار مفید باشد. گرفتن تصویری کامل از نیازها و پاسخ های مشتریان به شما کمک می کند تا بفهمید