رستوران چنگ لونگ هنگ | Chenglonghang

رستوران چنگ لونگ هنگ  Chenglonghang  در شهر شانگهای می باشد . غذاها رستوران چنگ لونگ هنگ : غذا ها به سه دسته تقسیم می شوند . و میتوان گفت این سبک های غذای مشابه هم هستن . غذا های چینی، دریایی ، آسیایی وعده های غذایی رستوران چنگ لونگ هنگ  : در این رستوران فقط