فناوری آبیاری در چین | Irrigation technology in China

Irrigation technology in China فناوری آبیاری در چین دانشمندان چینی در زمینه ی فناوری آبیاری در جهان شناخته شده اند، این فناوری از جهت صرفه جویی در مصرف آب اهمیت بسیاری دارد. فناوری آبیاری جدیدی که توسط دانشمندان چینی طراحی و ساخته شده است؛ می تواند میزان مصرف آب کشاورزان را به یک چهارم در