اقتصاد چین ممکن است به هیچ وجه در سال 2020 رشد نکند. این در 44 سال اتفاق نیفتاده است.

سقوط اقتصاد چین سقوط اقتصاد چین  سقوط اقتصاد چین سقوط اقتصاد چین