با وجود آشفتگی های جنگ تجاری ایالات متحده ، چین یوان را هدف گرفته است .

  • معاون رئیس بانک مرکزی پان گونگشنگ می گوید :
  • پکن همچنان در یک دوره سیاست عادی پولی قرار خواهد گرفت و حمایت از مشاغل کوچکتر را افزایش می دهد .
  • تحلیلگران می گویند انتظار می رود ارز چینی برای جبران تأثیر تعرفه های ایالات متحده استفاده شود و
  • به گفته پان گونگشنگ معاون فرماندار بانک مرکزی گفته می شود که چین یوان را در یک مسیر ثابت نگه می دارد.