نحوه فروش بیشتر (فصل اول) | How to sell more

نحوه فروش بیشتر (فصل اول) (فصل اول) : ارزیابی مشتریان بالقوه شما فروش برای بسیاری از مشاغل یک کار اساسی است. اگر می خواهید تجارت خود را توسعه داده و فروش بیشتری داشته باشید باید با دقت در مورد رویکرد خود به مشتریان آینده فکر کنید. افرادی را که شما به عنوان مشتری آینده نگر