نمایشگاه های ایوو Yiwu

صنعت نمایشگاه یوو در سال 1995 پس از 14 سال توسعه آغاز شد ،